Jesteś tutaj

Dobre Praktyki

Od kwietnia bieżącego roku rozpoczęliśmy Projekt pt.: "Dobre praktyki - dobrzy nauczyciele - skuteczna szkoła" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki we współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 
Szczegóły na temat projektu dostępne są na stronie Akademii Pedagogiki Specjalnej
 
Informacje o realizacji projektu Dobre praktyki - dobrzy nauczyciele - skuteczna szkoła
 

Lipiec 2010 
Projekt Dobre praktyki - dobrzy nauczyciele - skuteczna szkoła, zgłoszony przez APS wraz Partnerami zostaje zakwalifikowany  przez komisję konkursową w MEN
 
Sierpień - październik 2010
powstaje zespół zarządzający i wdrażający projekt. Opracowano podstawowe dokumenty, ustalono procedury zarządzania projektem, komunikacji wewnętrznej itd. Zorganizowano biuro praktyk studenckich w APS.
 
Listopad 2010
odbyła się konferencja inaugurująca rozpoczęcie projektu
 
Grudzień 2010
podpisano umowę między APS i MEN (Instytucją Pośredniczącą) w sprawie projektu, IP przekazała pierwszą transzę płatności
 
Do lutego 2011 wykonano następujące zadania w projekcie:
 • Zorganizowano pracę zespołu 11 metodyków – opiekunów merytorycznych praktyk ze strony APS;
 • Powołano Zespoły Merytoryczno-Koordynacyjne w celu merytorycznego nadzoru nad realizacją praktyk na poszczególnych specjalnościach;
 • Podjęto współpracę z placówkami (odbyły się spotkania z dyrektorami placówek i koordynatorami praktyk ze strony placówek);
 • Opracowano innowacyjną koncepcję organizacji praktyk pt. Dobre praktyki – dobrzy nauczyciele  skuteczna szkoła wraz z przygotowaniem innowacyjnej dokumentacji przebiegu praktyk i koncepcją platformy internetowej do realizacji praktyk w APS i placówkach uczestniczących w projekcie;
 • Opracowano innowacyjny program przedmiotu nauczania przygotowującego studentów do realizacji praktyk pedagogicznych w szkołach Propedeutyka praktyk pedagogicznych. Po recenzjach program przedmiotu (sylabus) został przyjęty przez Radę Wydziału Nauk Pedagogicznych APS i włączony do programu studiów.
 • Przeprowadzono zajęcia  (15 godz.) dla 400 studentów I roku z przedmiotu Propedeutyka nauk pedagogicznych
 • Opracowano innowacyjny program przedmiotu nauczania przygotowujący studentów do  praktyk pedagogicznych w szkołach  pt. Metodyka wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu. Po recenzjach przedmiot (sylabus) został przyjęty przez Radę Wydziału Nauk Pedagogicznych APS i włączony do programu studiów. Przedmiot  Metodyka wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu będzie realizowany od kwietnia br.
 • Opracowano i zrecenzowano  skrypt dla studentów i opiekunów praktyk Przewodnik po praktykach pedagogicznych. Tekst w wydawnictwie, publikacja - wiosna br.
 • Trwa uzupełniająca rekrutacja placówek uczestniczących w projekcie i podpisywanie umów uczestnictwa w projekcie (ze studentami).
 • 9 marca odbyło się spotkanie informacyjne ze wszystkimi studentami uczestniczącymi w projekcie, opiekunami merytorycznymi specjalności.
 • Do placówek zakwalifikowanych do projektu przekazywane są tablice informacyjne o projekcie i rollupy.
W marcu uruchomiona zostanie platforma internetowa przy pomocy której studenci będą mogli wybierać placówki/terminy praktyk, dostęp do platformy będą mieli także koordynatorzy praktyk w placówkach.
 
Od kwietnia br. rozpocznie się realizacja praktyk według nowej koncepcji.